Provádění finančního auditu je základním nástrojem analýzy rizik užívaným bankovními domy a investory při posuzování bomity společností, které jsou nebo mají být držiteli úvěrů (dlužníci), jsou klíčovými hráči projektů (dodavatelé) nebo jsou potenciálním cílem akvizic ze strany investorů. Kvalitní hloubková analýza účetnictví dokáže indikovat potenciální rizika subjektu s předstihem, ještě před vznikem angažovanosti, přijímat vhodná nápravná opatření a eliminovat vznik následných škod, které hrozí při defaultu společností nebo projektů. INSPEKTA CZ nabízí provádění těchto auditních služeb mj. pro subjekty ve složitých teritoriích zemí bývalého Sovětského svazu.

Obsah služeb finanční
analýzy

 

Vstupní analýza společnosti

 • prověření základních účetních ukazatelů získaných z rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přehledu CF, přehledu vlastního kapitálu, zpráv auditora, daňových přiznání, apod.
 • analýza a vyhodnocení rizik

 

Hloubková kontrola účetnictví společnosti v sídle společnosti na základě údajů na účtech přímo v účetním systému (eliminace zkreslení předaných výsledků) zahrnující prověření stavu

 • dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisů, obratů na účtech, ověření řádného zaúčtování zástav
 • nedokončeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, finančního majetku
 • vedení a obsahu rejstříku zástav vedeného společností nebo zajišťovatelem zástavy
 • zásob na příslušných účtech
 • pohledávek, provozních záloh vč. tvorby rezerv
 • peněžních prostředků
 • financování majetku, úvěrů a půjček od bankovních a nebankovních subjektů
 • základního kapitálu a dodatečného kapitálu
 • rezervních, nedělitelných a ostatních fondů
 • vkládání vlastních zdrojů do projektů
 • závazků a záloh
 • mimobilančních účtů
 • platných významných smluv (dodavatelských, odběratelských, úvěrových, pojišťovacích, zástavních)

mm

 

 


Oblasti užití

Financování projektů a investičních celků
Financování významných subdodávek projektů
Fúze a Akvizice

 


Telefon

+420 731 611 875
+420 603 728 572

E-mail

bernat@inspektacz.eu
vrkocova@inspektacz.eu

Facebook

www.facebook.com