Rozsah činností INSPEKTY CZ je široký a může zahrnovat různé typy kontrol prakticky ve všech logistických fázích, od posklizňového naskladňování, přes etapu skladování, kontroly nakládky, překládky až po kontroly vykládky u příjemce zboží. Vynechání nástroje nezávislé kontroly v podmínkách obchodního kontraktu může způsobit nenapravitelné problémy pro obě smluvní strany.

 

 

Typy kontrol - zboží, komodity

Kontrola před nakládkou/odesláním – Pre Shipment Inspection

poskytuje včasné informace o stavu zboží a tím i ochranu před dodávkou nekontraktního zboží. Hotové výrobky nebo komodity jsou vzorkovány a kontrolovány ve skladech na základě příslušných statistických kontrolních metod. Kupující má možnost a čas odstoupit od smlouvy nebo požadovat vrácení nebo náhradu zboží v případě, že jsou zjištěny nedostatky.

Kontrola během přepravy nebo překládky zboží - ověření kvality a množství zboží v určitém okamžiku / místě během přepravy (nakládání a vykládání do a z nákladních vozů / kontejnerů / vagonů / lodí / námořních plavidel).

Kontrola provedená po dodání - umožňuje kupujícímu ověřit, zda zboží odpovídá smluvní specifikaci. Pokud tomu tak není, kupující prostřednictvím kontroly získává prostředek k odmítnutí zboží nebo k podání reklamace. Současně tzv. Inspection Certificate, potvrzující, že výrobek odpovídá smluvním podmínkám je užitečný a běžně užívaný L/C dokument chránící kupujícího před dodávkou mimosmluvního zboží a prodávajícího proti nezaplacení doručeného zboží.

 

Kontroly poškození zboží přepravou nebo skladováním -
v případě zjištění poškození zboží jsou inspekční služby využívány k posouzení rozsahu škod.  Survey Report, tj. je certifikát o posouzení škod, vystavený nezávislou kontrolní společností je užitečný dokument používaný pro řízení pojistné události s pojišťovnami.

Kontroly skladových zásob
jde obvykle o jednorázové kontroly jakosti a množství zboží použitého jako bankovní zástava před poskytnutím úvěru a dále o pravidelné kontroly (monitoring) takových zástav v průběhu skladování tak, aby se banka ujistila, že se zbožím/zástavou není neoprávněně manipulováno a že její kvalita je nadále stabilní/obchodovatelná.

nbm

 

 

 

Základní prvky kontroly

 • kontrola totožnosti a úplnosti zboží ve srovnání s kontraktem (druh zboží, úplnost, rozměry)
 • kontrola balení (materiál, typ, druh, potisk)
 • kontrola značení obalů (soulad s legislativou platnou pro ČR nebo EU)
 • vzorkování (namátkový odběr vzorků pro účely analýzy, testování a depozice)
 • analýzy odebraných vzorků (chemické a fyzikální analýzy, mechanické / elektrické testy)
 • kontrola množství (počítání balení, dohled nad vážením, namátkové převažování)
 • posouzení čistoty a vhodnosti dopravních prostředků pro přepravu zboží, kontrola uložení zboží vč. jeho zabezpečení proti posunu, zajištění ventilace během přepravy apod.
 • kontrola způsobu a průběhu nakládky
 • kontrola podmínek skladování
 • posouzení příčin a rozsahu škod na zboží
 • kontrola úplnosti dopravní dokumentace (neúplné nebo nesprávně vyplněné dokumenty mohou  být důvodem pro vrácení zboží, zpoždění v dodávce nebo odmítnutí přijetí zboží v zemi určení)

Telefon

+420 731 611 875
+420 603 728 572

E-mail

bernat@inspektacz.eu
vrkocova@inspektacz.eu

Facebook

www.facebook.com